« News

Vacancy: Boardmember NL Space Campus Foundation (Dutch)

23 november 2021

 

 

GEZOCHT: LEDEN VAN HET BESTUUR STICHTING NL SPACE CAMPUS 

Missie NL Space Campus 

NL Space Campus is de ontmoetingsplek voor de nationale en internationale space sector, met ESA ESTEC, het Galileo Reference Centre (GRC), het Space Business Innovation Centre (SBIC) en Space Expo als onlosmakelijke ankerpunten. De campus moet uitgroeien tot een centrale plek voor de space community waar ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, overheidsorganisaties en andere (maatschappelijke) belanghebbenden elkaar ontmoeten, samenwerking initiëren en gestimuleerd en gefaciliteerd worden kennis te delen en verder te ontwikkelen. De campus wordt de plek en broedplaats waar innovaties, startups en scale-ups kunnen groeien en waar studenten, wetenschappers en young professionals samenkomen en samenwerken. NL Space Campus stimuleert en faciliteert daarbij de uitwisseling van kennis tussen ESTEC en GRC en de Nederlandse en internationale space-ecosystemen. Dat is onze missie.

Visie NL Space Campus

In onze visie is NL Space Campus naast de fysieke locatie in Noordwijk (inclusief ESA ESTEC, SBIC, Galileo Reference Centre (GRC), Space Expo en de high tech upstream en downstream bedrijven die nu al in Noordwijk zijn gevestigd), ook het platform en de gateway naar het Nederlandse space ecosysteem en samen met dit ecosysteem (waarbij 80% van de ruimtevaart in Zuid-Holland is gevestigd) de European Space hub. In 2021 zijn deze rollen verder uitgewerkt en vertaald in een nieuwe branding en positionering: NL Space Campus, connecting the curious

Het is de ambitie om van NL Space Campus een hotspot te maken voor innovatieve space gerelateerde start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven die onder andere gebruik maken van ESA en GRC driven services en waarbij het toepassen van ruimtevaarttechnologie en data, alsook cross sectorale samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Een open innovatie ecosysteem waarbij verschillende bloedgroepen (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving) samenkomen en waarbij organisaties op de campus worden gefaciliteerd en gestimuleerd om samen te werken en kennis toe te passen en te delen, elkaar te versterken en groei te versnellen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er zeer nauw samengewerkt met lokale, regionale, nationale en internationale overheden en belangenorganisaties zoals NSO en SpaceNed. Het ontwikkelpad dat we voor ons zien, kenmerkt zich door gefaseerde groei. 

Vanaf juli 2019 is de campusorganisatie gevestigd op de Huygensstraat 32 in Noordwijk, omgeven door ruimtevaart- en hightech gerelateerde bedrijven, op een steenworp van het grootste technologische hart van ESA. 

De Stichting kent nu nog een kleine lean en mean organisatie en dito bestuur. Het betreft een zogenaamd one tier bestuur, dat wordt gevormd door op dit moment twee toezichthoudende bestuurders en een uitvoerend bestuurder, tevens de directeur van de stichting. 

Vacante posities (twee bestuurders met ieder eigen aandachtsgebieden en expertises)

In verband met de uitbreiding van het bestuur, is het bestuur van NL Space Campus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die vanwege hun expertise en nog actieve netwerk relaties kunnen onderhouden (ook met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen) en een bijdrage kunnen leveren aan de campusontwikkeling. Twee bestuursleden met ieder eigen aandachtspunten en expertises:

 • Eén lid met een actief netwerk in onder meer de high tech sector dan wel ervaring met het werken met de high tech sector in de brede zin van het woord. 
 • Eén lid met ervaring met publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie en campusontwikkeling. Dat wil zeggen bekend met vraagstukken en uitdagingen die bij een campusontwikkeling horen. 

 

Tevens kan (één van deze) bestuurder(s) de portefeuille financiën op zich nemen. Denk hierbij aan auditvraagstukken, subsidievraagstukken, de beoordeling van de begroting en de jaarrekening / het jaarverslag, het accountantsverslag e.d.. 

Ook heeft één van deze bestuurders ervaring met en of een netwerk in Europa (Brussel).

Gelieve bij uw sollicitatie aan te geven over welke van bovenstaande expertises u beschikt. 

 

Profiel bestuurder

Het bestuur bestuurt de Stichting NL Space Campus. 

Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder en twee of meer niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de taakvervulling van de directeur-bestuurder. Eén van de niet-uitvoerende bestuursleden is voorzitter.

Algemeen profiel bestuursleden 

De leden van het bestuur dienen op een adequate manier hun taken te kunnen uitvoeren en samen tenminste over onderstaande deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken. 

Expertises 

 • Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten Een aanzienlijk deel van het bestuur heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe (netwerk)organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties.
 • Deskundigheid op gebied van of ervaring met multi-helix organisaties Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een multi-helix campusorganisatie en de politieke, maatschappelijke en bedrijfsmatige context waarbinnen dergelijke organisaties opereren. Dat wil zeggen dat zij elkaar aanvullen op het terrein van hun achtergrond en ervaring in bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid en dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin NL Space Campus werkzaam is. 
 • Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties en kennisinstellingen Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Eén of meerdere leden hebben ervaring bij (semi-)publieke organisaties en kennisinstellingen. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke, wetenschappelijk en economische taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen. 
 • Vakinhoudelijke deskundigheid Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de ruimtevaartwereld of ruimtevaart gerelateerde wereld. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die bij een campusontwikkeling horen en die in de ruimtevaartwereld (upstream en downstream) in het bijzonder spelen. Men dient in staat te zijn om ondanks eigen kennis en expertise een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan het bestuur en directeur-bestuurder. 
 • Financiële, HRM en juridische deskundigheid Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, HRM en/of juridische zaken. Dat wil zeggen dusdanige financiële, HRM of juridische deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiën, het (toekomstig) personeelsbeleid en eventuele juridische vraagstukken van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een goed klankbord voor de directeur-bestuurder en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van Het bestuur. 
 • Netwerken Leden van het bestuur bewegen zich in voor de stichting relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft. 
 • Evenwicht in betrokkenheid Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling van Stichting NL Space Campus en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De niet-uitvoerende leden van het bestuur zijn in staat de rol van toezichthouder te vervullen. 
 • Besluitvaardig De leden van het bestuur zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen. 
 • Proactieve houding en gedrag De leden van het bestuur nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directeur-bestuurder maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren. 
 • Samenwerken in teamverband De leden van het bestuur zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat. 
 • Kritische zelfreflectie De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als (toezichthoudend dan wel uitvoerend) bestuurder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. 
 • Communicatieve vaardigheden De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van het bestuur hebben het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad, advies en als klankbord bij te staan. 
 • Transparantie, gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid en integriteit het bestuur handelt als collectief en functioneert hierbij als team, waarbij transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid en een eerlijke en open communicatie, heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring, geslacht en kennis van relevante beleidsterreinen en werkvelden vanzelfsprekende uitgangspunten zijn. En waarbij het bestuur zich als collectief verbindt aan het handelen van individuele leden van de het bestuur namens het bestuur. De leden van het bestuur hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de directeur-bestuurder en collega (toezichthoudende) bestuurders en ten opzichte van zaken die spelen bij Stichting NL Space Campus. 

Kwaliteiten en manier van besturen

Bijzonder profiel niet-uitvoerende bestuurders

De niet-uitvoerende bestuurders dienen:

 • Erop toe te zien dat de directeur-bestuurder conform de missie, identiteit en doelstellingen van Stichting NL Space Campus bestuurt en daarbij adequaat acteert en presteert;
 • Compliance en behoorlijke taakvervulling van de directeur-bestuurder te bewaken;
 • Hun toezichthoudende taak te beperken tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren;
 • Intern en extern een sterke betrokkenheid bij de organisatie te tonen; 
 • Een proactieve houding te hebben.

Gezien de beperkte omvang van het bestuur van de Stichting NL Space Campus zullen bovenstaande competenties en aspecten over de leden ervan verdeeld zijn. Bij de opvolging van een lid van het bestuur zal gezocht worden naar een opvolger die complementair is aan de zittende leden zodat bovenstaande competenties en aspecten zoveel mogelijk in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het bestuur is gewenst.

Praktische randvoorwaarden 

De benoeming geldt voor een periode van één keer vier jaar met de mogelijkheid om te worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Het bestuur vergadert gemiddeld drie keer per jaar. Jaarlijks houden de toezichthoudende bestuursleden een functioneringsgesprek met de ‘dagelijks bestuurder’. Verder onderhoudt het bestuur contacten met relevante stakeholders, zoals de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk. Aan het lidmaatschap van het bestuur wordt een vacatiebudget van €1.500 op jaarbasis beschikbaar gesteld.

Planning en procedure 

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd een sollicitatie met cv te sturen naar info@nlspacecampus.eu

Wij ontvangen uw sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae graag uiterlijk maandag 6 december 2021. Eventuele selectiegesprekken vinden plaats op: middag van 9 en 14 december 2021.

Startdatum: 15 januari 2022 


 • Share
 •  
 •  
 •  

Related news

NL Space Campus is the central place for a community that is connected by a fascination for the endless possibilities of space -  be it for science, society, business or pleasure.

 • Curiosity Series: Philab looks at societal impact outside of the traditional space box

  Curiosity Series: Philab looks at societal impact outside of the traditional space box

 • Curiosity Series in Digital Twinning: bringing forth information in research you did not know was a problem

  Curiosity Series in Digital Twinning: bringing forth information in research you did not know was a problem

 • LDE Space Day: adding value of space research to applications on Earth

  LDE Space Day: adding value of space research to applications on Earth

 • Oxygen unit for general practice wins top prize in ESA Technology Transfer Competition

  Oxygen unit for general practice wins top prize in ESA Technology Transfer Competition

 • Innovation contest ActInSpace to boost entrepreneurship in the Netherlands

  Innovation contest ActInSpace to boost entrepreneurship in the Netherlands

 • Space technology: food for thought when it comes to solving real-world problems

  Space technology: food for thought when it comes to solving real-world problems

Curious for more?

Subscribe to receive news and updates

+31 71 203 2000 info@nlspacecampus.eu