« News

Student Vacancy: Support Marketing Communications & Events

19 april 2023

Student Vacature: Ondersteuning Marketing Communicatie & Events 

Richting: Events / Marketing Communicatie / Facilitaire ondersteuning / Algemene ondersteuning team 
Niveau: MBO/HBO/WO 
Vergoeding: 13 Euro per uur / 0,21 Euro per km 
Tijdsbesteding indicatie: Flexibel / 10 uur pw 
Focus: Ondersteuning van het team. Ervaring opdoen en een netwerk bouwen in de space sector. Wij bieden een plek waar je jezelf kan ontwikkelen door actief onderdeel te zijn van ons team.  

Over het team en de vacature 

We zijn een klein en hecht team, met een flexibele schil van vaste freelancers, stakeholders en bureaus. We werken veel samen met studenten, YP’s, instituten, startups en MKB en bouwen actief aan nieuwe samenwerkingen. Elke dag is anders, je kunt ons het meest vergelijken met een startup. Niet alles is afgebakend, wat betekent dat je veel vrijheid krijgt, maar ook stevig in je schoenen moet staan. We waarderen eigen input en het nemen van initiatief. Je wordt onderdeel van het team, werkzaam in Noordwijk, maar vaak ga je ook mee naar andere locaties waar lunches, borrels en andere inhoudelijke events met de community plaats vinden. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat je werkt en van je eigen wensen en talenten. 

 Een greep uit je werkzaamheden:  

 • Ondersteuning in organisatie en praktische werkzaamheden van evenementen zoals hackathons, netwerkborrels en de space summer school; 
 • Ondersteuning (Visual) communicatie: Social Media, campagnes en nieuwsbrieven; 
 • Meedenken en implementeren van ons systeem voor relatiebeheer; 
 • Meewerken aan lopende projecten zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van onze website; 
 • Ondersteuning in PR-gerelateerde taken, zoals media benaderen; 
 • Ondersteuning van kantoor- en facilitaire werkzaamheden; 
 • Algemene ondersteuning van de organisatie. 

Wat bieden wij? 

 • Een jonge en energieke werkomgeving met enthousiaste collega’s met in informele werksfeer; 
 • Veel vrijheid en kansen voor eigen inbreng; 
 • Je komt op plekken waar je anders nooit komt en bouwt een groot netwerk op in space en technologie 

Wat vragen wij? 

We dagen je uit jezelf te ontwikkelen en je krijgt veel verantwoordelijkheid. Je pakt graag taken op, voelt verantwoordelijkheid voor je werkzaamheden en neemt graag zelf initiatief. Je denkt met ons mee, stelt vragen en hebt een positieve instelling. Je bent flexibel en sociaal, steekt je handen uit de mouwen en voelt je prima in een soms chaotische omgeving. Je vindt het leuk om af en toe in de avonduren of in het weekend te werken, want evenementen beperken zich niet tot de standaard werkuren. Je hebt ervaren collega's die het leuk vinden om je te coachen en te begeleiden.  

 • Je hebt affiniteit met space en technologie en ziet het belang hiervan voor de ontwikkeling van een betere toekomst; 
 • Je wilt jezelf uitdagen en hebt of wilt graag een growth-mindset ontwikkelen; 
 • Je bent niet bang om vragen te stellen; 
 • Je studeert op MBO-niveau of hoger en spreekt en leest goed Engels; 
 • Je bent 10 uur per week beschikbaar. 

Over NL Space Campus 

Grootte team: 7 vaste en variabele teamleden / 15+ partnerbedrijven / 25+ stakeholders / 900+ community members 
Visie: stimuleren van samenwerking en kansen voor innovatie en ontwikkeling van space technologie in de space industrie in Nederland. 
Mindset: Alleen ga je snel, samen kom je verder.  

Wij werken midden in het ecosysteem van de Nederlandse ruimtevaartindustrie. We zijn een jonge stichting met veel stakeholders in een dynamische omgeving waar we veel bezig zijn met netwerken, verbinden en het versterken van de Nederlandse ruimtevaartindustrie. De campus is een verbindend platform voor het space ecosysteem dat kennisdeling en samenwerking stimuleert en faciliteert voor meer innovatie, bedrijvigheid en maatschappelijke impact. Met ESA ESTEC en haar duizenden ruimtevaartexperts, het Galileo Reference Center, Space Business Innovation Centre, vele tientallen space technology & data bedrijven en de sterke samenwerking met de Leiden-Delft-Erasmus universiteiten is de campus het kloppende hart van de ruimtevaartsector. Samen met haar partners is NL Space Campus er om te faciliteren, stimuleren, verbinden en versterken.  

Interesse? Deadline voor deze vacature is 12 mei. We ontvangen graag een CV en een motivatiebrief van maximaal 1 pagina. We horen graag van je waarom je het leuk lijkt bij ons te komen werken en wat je zou willen bijdragen in ons team. Mail naar m.smelter@nlspacecampus.eu, ter attentie van Maaike Smelter.  


Student Vacancy: Support Marketing Communications & Events  

Direction: Events / Marketing Communication / Facility support / General support team 
Level: MBO/HBO/WO 
Remuneration: 13 Euro per hour / 0.21 Euro per km 
Time commitment indication: Flexible / 10 hours pw 
Focus: Supporting the team. Gain experience and build a network in the space sector. We offer a place where you can develop yourself by being an active part of our team.   

About the team and vacancy 

We are a small and close-knit team, with a flexible shell of known freelancers, stakeholders and agencies. We work extensively with students, YPs, institutes, startups and SMEs and actively build new collaborations. Every day is different; you can compare us most to a startup. Not everything is delineated, which means you get a lot of freedom, but you also must stand firm in your shoes. We value your own input and taking initiative. You will become part of the team, working in Noordwijk, but you will often join us at other locations where lunches, drinks and other substantive events with the community take place. This depends on the number of hours you work and on your own wishes and talents. 

Some of your duties include:  

 • Support in organisational and practical work for events such as hackathons, networking drinks and the space summer school; 
 • Support (Visual) communication: Social Media, campaigns and newsletters; 
 • Thinking along and implementing our system for relationship management; 
 • Participating in ongoing projects, such as the development of our website; 
 • Support in PR-related tasks, such as approaching media; 
 • Supporting office and facility operations; 
 • General support of the organisation. 

What do we offer? 

 • A young and energetic working environment with enthusiastic colleagues with an informal working atmosphere; 
 • A lot of freedom and opportunities for personal input;  
 • You will get to places you would otherwise never visit and build a large network in space and technology.

What do we ask? 

We challenge you to develop yourself and you will be given a lot of responsibility. You like taking on tasks, feeling responsible for your work and taking the initiative. You think along with us, ask questions and have a positive attitude. You are flexible and sociable, roll up your sleeves and feel comfortable in a sometimes chaotic environment. You enjoy working evenings or weekends now and then because events are not limited to standard working hours. You have experienced colleagues who enjoy coaching and mentoring you. 

 • You have an affinity for space and technology and see its importance in developing a better future; 
 • You want to challenge yourself and have or would like to develop a growth mindset; 
 • You are not afraid to ask questions; 
 • You study at MBO level or higher and speak and read English well. Dutch is a pré; 
 • You are available for 10 hours a week.  

About NL Space Campus 

Team size: 7 team members / 15+ partner companies / 25+ stakeholders / 900+ community members 
Vision: stimulating cooperation and opportunities for innovation and development of space technology in the space industry in the Netherlands. 
Mindset: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together 

We work in the middle of the ecosystem of the Dutch space industry. A young foundation with multiple stakeholders in a dynamic environment where we spend a lot of time networking, connecting and strengthening the Dutch space industry. The campus is a connecting platform for the space ecosystem that stimulates and facilitates knowledge sharing and cooperation for more innovation, activity and societal impact. With ESA ESTEC and its thousands of space experts, the Galileo Reference Centre, Space Business Innovation Centre, many dozens of space technology & data companies and the strong cooperation with the Leiden-Delft-Erasmus universities, the campus is the beating heart of the space sector. Together with its partners, NL Space Campus is there to facilitate, stimulate, connect and strengthen.  

Interested? We welcome your response to this vacancy no later than 12 May. We would like to receive a CV and a cover letter of a maximum of 1 page. We would like to hear from you why you would like to join us and what you would like to contribute to our team. Mail to m.smelter@nlspacecampus.eu, for the attention of Maaike Smelter.

 


 • Share
 •  
 •  
 •  

Related news

NL Space Campus is the central place for a community that is connected by a fascination for the endless possibilities of space -  be it for science, society, business or pleasure.

 • United for Space Innovation: South Holland and Bremen at Space Tech Expo Europe 2023

  United for Space Innovation: South Holland and Bremen at Space Tech Expo Europe 2023

 • NL MOONSHOTS '24 offers information session at LDE Space Day

  NL MOONSHOTS '24 offers information session at LDE Space Day

 • User workshop sparks CometLab’s potential

  User workshop sparks CometLab’s potential

 • Pitches, networking and new experiences at Network & Drinks XL 2023

  Pitches, networking and new experiences at Network & Drinks XL 2023

 • Technologies developed for space seek terrestrial applications

  Technologies developed for space seek terrestrial applications

 • Event Invite: Join Us for Connecting the Curious in Bremen - November 15

  Event Invite: Join Us for Connecting the Curious in Bremen - November 15

Curious for more?

Subscribe to receive news and updates

+31 71 203 2000 info@nlspacecampus.eu